Papierové formuláre na podpisovanie ECI-UBI

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej občianskej iniciatíve (Text s významom pre EHP)

(31) Na spracúvanie osobných údajov vykonávané podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679. V tejto súvislosti je z dôvodu právnej istoty potrebné objasniť, že zástupca skupiny organizátorov alebo prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov sú: sa považujú za správcov údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 v súvislosti so spracovaním osobných údajov pri zhromažďovaní vyhlásení o podpore, e-mailových adries a údajov o sponzoroch iniciatív a na účely overenia a certifikáciu vyhlásení o podpore a určiť maximálnu dobu, v rámci ktorej je možné uchovať osobné údaje zhromaždené na účely iniciatívy. Zástupcovia skupiny organizátorov alebo prípadne právnických osôb vytvorených na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov by ako správcovia údajov mali prijať všetky vhodné opatrenia na splnenie uložených povinností. nariadením (EÚ) 2016/679, najmä tých, ktoré sa týkajú zákonnosti spracúvania a bezpečnosti spracovateľských činností, poskytovania informácií a práv dotknutých osôb.

Chceme objasniť, že každý národný koordinátor a náhradník našej ECI by mal vyzvať aktivistov vo svojej krajine, aby zbierali podpisy nielen online, ale aj v papierovej podobe. Zhromaždené papierové formuláre musia byť zaslané národným koordinátorom doporučenou poštou, iba na adresu, ktorú poskytnú svojim aktivistom.

Príklad pre RAKÚSKO: poštová adresa je: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Číslo rámčeka xx, ECI-UBI-kód krajiny)

Podpísané papierové formuláre musia byť uschované na bezpečnom mieste.

Z hľadiska bezpečnosti na papierových formulároch je potrebné aktivistom (v jazyku krajiny) poskytnúť nasledujúce „Vyhlásenie o použití papierovej formy“:

„MANIPULÁCIA so zberom podpisov v papierovej forme pre INICIATÍVU EURÓPSKYCH OBČANOV„ ZAČAŤ bezpodmienečné základné príjmy (UBI) v celej EÚ “(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Pre papierové formuláre podľa prílohy III časti A alebo časti B k predpisom ECI:

  • Všetky polia musia byť vyplnené! Až potom je hlasovanie platné
  • Píšte čitateľne a veľkými písmenami! Nečitateľné sa nezapočítavajú.
    Upozorňujeme, že sa môžete prihlásiť iba raz! Ak niekto chce online podpísať neskôr alebo už online podpísal, nesmie sa podpísať na papieri.
  • Vo formulári sa nesmie meniť ani mazať nič!

Zberatelia / tretie strany nesmú kopírovať podpísané papierové formuláre alebo používať údaje! (Sú zodpovední za bezpečnosť údajov)

Mali ste ísť s vyplnenými formulármi?

Papierové formuláre, ktoré sú vyplnené osobnými údajmi, je potrebné zaslať vašim národným koordinátorom. Ak to neurobíte, nemôžu sa pridať k celkovému počtu podpisov. Adresy sú zapnuté táto špeciálna stránka.

Poznámka:

Najmenej dva mesiace po uplynutí času na zber by sa mali zhromaždiť všetky zozbierané podpisy v papierovej podobe a mala by o tom byť informovaná Komisia. Konkrétny postup bude oznámený neskôr, po vyjasnení s Komisiou a vykonaní testov.

Stiahnite si papierové formuláre

Národní koordinátori si môžu stiahnuť papierové formuláre na túto stránku. Je chránený heslom. Ak potrebujete papierové formuláre, kontaktujte svojho národného koordinátora prostredníctvom nášho webform

%d bloggerov, ako je tento: