Účasť # ECI-UBI na konferencii o budúcnosti Európy #COFE

Účasť európskych občianskych iniciatív na plenárnych zasadnutiach konferencie a na občianskych fórach v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (COFE)

 

Vážený pán Guy Verhofstadt, europoslanec, spolupredseda výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy

Vážená pani Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie, spolupredsedníčka výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy

Vážená pani Iratxe García-Pérez, europoslankyňa, zástupkyňa Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Manfred Weber, europoslanec, zástupca Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Gerolf Annemans, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Helmut Scholz, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Daniel Freund, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Zdzisław Krasnodebski, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu v rámci výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy

 

Vážená pani alebo pane,

proces Konferencie o budúcnosti Európy je v plnom prúde.

Prvé plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnilo 19. júna 2021. V dňoch 22./23.10.2021 sa uskutoční druhé plenárne zasadnutie konferencie, od januára 2022 sa uskutočnia ďalšie plenárne zasadnutia.

Od 1. do 3. októbra 2021 sa uskutoční prvé európske občianske fórum zamerané na tému našej európskej občianskej iniciatívy (panel 3: hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť). Od 19. do 21. novembra 2021 sa uskutoční druhé a od 7. do 9. januára 2022 tretie fórum občanov k tejto téme.

Pozri: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Veríme, že súčasné európske občianske iniciatívy, vrátane našej európskej občianskej iniciatívy „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“), by sa mali zúčastňovať na týchto plenárnych schôdzach a na tematicky relevantných občianskych fórach a mali by byť k tomu prizývaní.

Náš argument je, že budúce problémy EÚ predstavované európskymi občianskymi iniciatívami majú súhlas niekoľkých desiatok tisíc alebo niekoľko stotisíc občanov EÚ, a preto musia byť náležite zohľadnené v diskusnom procese o budúcnosti Európy a je potrebné konzultovať so zástupcami európskych občianskych iniciatív.

 

Účasť zástupcov Európskej občianskej iniciatívy na plenárnych schôdzach a príslušných občianskych fórach by navyše zvýšila súčasnú veľmi nízku úroveň povedomia o nástroji spolurozhodovania o európskej občianskej iniciatíve. Pozri: Súhrn prieskumu YouGov,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Naša európska občianska iniciatíva sa tiež úspešne zúčastňuje na online platforme pre Konferenciu o budúcnosti Európy.

Pozri: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Vážená pani alebo pane,

Tešíme sa s nádejou na skorú a pozitívnu odpoveď.

S pozdravom,

Zástupcovia, členovia organizačnej skupiny a členovia koordinačného tímu

Európska občianska iniciatíva „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“

 • Klaus Sambor - Rakúsko
 • Ronald Blaschke - Nemecko
 • Michele Gianella - Taliansko
 • Evamaria Langer-Dombrady - Maďarsko
 • Ly Katekondji - Francúzsko
 • Ivajlo Kirilov - Bulharsko
 • Anjel Bravo - Španielsko
 • Michaela Kerstanová - Nemecko
 • Aija Lasmane - Lotyšsko
 • Heinz Swoboda - Rakúsko
 • Jaanus Nurmoja - Estónsko
 • Leopoldo del Prado - Španielsko
 • Zita Stockwellová - Maďarsko
 • Juha Uski - Fínsko

 

23 júla 2021

Európska občianska iniciatíva „Štart Bezpodmienečné základné Príjmov (UBI) v celej EÚ “
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Originálne písmeno: 21 - 07 - 23 ECI na konferencii o budúcnosti Európy

Čo je európska občianska iniciatíva „Začnite s bezpodmienečným základným príjmom v celej EÚ“?

Od 25. septembra 2020 Európska únia zhromažďuje podpisy pod európsku občiansku iniciatívu „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“. Do 25th z júna 2022 je potrebné zhromaždiť podpisy 1 milióna občanov Európskej únie, aby ich bolo možné predložiť Európskej komisii. Cieľom je ustanoviť zavedenie bezpodmienečných základných príjmov v celej EÚ, ktoré zabezpečia každému človeku hmotnú existenciu a možnosť zúčastniť sa na spoločnosti ako súčasť svojej hospodárskej politiky. Iniciatívu na zavedenie nepodmieneného základného príjmu v celej Európskej únii možno podpísať na https://eci-ubi.eu/.

Toto je úvodný článok k sérii článkov o nepodmienenom základnom príjme. Máme v pláne reflektovať tému nepodmieneného základného príjmu (UBI) z rôznych uhlov pohľadu, pozerajúc sa cez prizmu Lotyšska. Začnime úvodným článkom o tom, čo je UBI, aké sú účely UBI, poďme si stručne predstaviť históriu a dopad na to, čo sa dnes deje.

 

Široko diskutovaná téma v oblasti sociálnych a ľudských práv

Nepodmienený základný príjem sa stal v posledných rokoch jednou z najdiskutovanejších otázok sociálnych a ľudských práv v Európe a na celom svete. Filozofia, ekonómovia, lekári, predstavitelia školstva, bezpečnosti, rôznych odborov a umení, aktivisti mimovládnych organizácií, OSN, Svetové ekonomické fórum v Davose a Svetová banka robia výpočty. Túto myšlienku podporuje aj pápež František, ktorý o nej napísal vo svojej knihe „Snívajme„. O UBI sa hovorí ako na hradoch, tak aj na chatách. Usudzuje sa, že implementácia UBI je len otázkou času. Aby sme nestrácali čas a našu konkurencieschopnosť v prípade, že musíme konkurovať krajine, v ktorej je už zavedené UBI, je treba o tom hovoriť aj v Lotyšsku.

 

Čo je nepodmienený základný príjem?

Nepodmienený základný príjem je definovaný nasledujúcimi štyrmi kritériami:

 • Universal: UBI sa vypláca všetkým bez kontroly majetkových pomerov.
 • individuálne: Každý - každá žena, každý muž a každé dieťa - má právo na UBI individuálne.
 • Bezpodmienečné: Ako ľudské a zákonné právo UBI nebude závisieť od akýchkoľvek predpokladov, či už je to povinnosť prijať platené zamestnanie, preukázať vôľu pracovať, byť zapojený do verejnoprospešných prác atď.
 • Dosť vysoko: Táto suma by mala zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň, ktorá zodpovedá sociálnym a kultúrnym štandardom spoločnosti v príslušnej krajine.

 

Nepodmienený základný príjem teda pozostáva z pravidelných hotovostných platieb poskytovaných všetkým občanom (obyvateľom) bez kontroly prostriedkov na zabezpečenie ich životnej úrovne nad hranicou chudoby až do konca ich života.

UBI sa vypláca v hotovosti, nie v naturáliách, takže príjemcovia môžu voľne minúť, ako uznajú za vhodné. UBI platí všetkým, nie sa zameriava na konkrétnu skupinu obyvateľstva, individuálne, nie na domácnosť.

UBI nezahŕňa žiadne pracovné požiadavky, je k dispozícii pre platené zamestnanie aj pre tých, ktorí nie sú zamestnancami, má zástupcu v kreatívnom priemysle (receiv honorarium), pracuje ako dobrovoľník atď.

UBI by malo predchádzať materiálnej chudobe a poskytovať príležitosť na účasť v spoločnosti. UBI by malo byť minimálne nad úrovňou rizika chudoby podľa noriem EÚ, čo zodpovedá 60% takzvaného národného mediánu čistého ekvivalentného príjmu.

Napríklad v roku 2019 bolo riziko chudoby v Lotyšsku 21.6% alebo 407 tisíc ľudí. Podľa Ústredného štatistického úradu bol ekvivalentný disponibilný príjem tejto populácie pod hranicou rizika chudoby alebo 441 eur mesačne. Zaručený minimálny príjem (GMI) v Lotyšsku je stanovený na 20% stredného príjmu.

V krajinách, kde má väčšina nízke príjmy, a preto je stredný príjem nízky, by sa na určenie výšky základného príjmu mala použiť alternatívna referenčná hodnota (napr. Košík s tovarmi a službami), aby sa zaručil dôstojný život, materiálne zabezpečenie a ochrana. plná účasť v spoločnosti.

Iniciátori európskej občianskej iniciatívy „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“ žiadajú Komisiu EÚ, aby navrhla bezpodmienečné základné príjmy v celej EÚ, ktoré znižujú regionálne rozdiely s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. v EÚ (politika súdržnosti - politika vyrovnávania, znižovania rozdielov, lepšieho záväzku; súbor politík a opatrení vykonávaných Európskou úniou na vyváženie úrovne rozvoja krajín, čím sa dosahuje väčšia jednota a záväzok ako celok).

Týmto sa dosiahne cieľ stanovený v spoločnom vyhlásení Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu a Európskej komisie z roku 2017, že „EÚ a jej členské štáty budú tiež podporovať účinné, udržateľné a spravodlivé systémy sociálnej ochrany na zabezpečenie základného príjmu „Za účelom boja proti nerovnosti“.

UBI je ústredným opatrením na dosiahnutie cieľov ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti stanovených v ústredných dokumentoch Európskej únie.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Počet požadovaných podpisov

V článku 3 ods. 1 písm. B) nariadenia (EÚ) 2019/788 o európskej občianskej iniciatíve sa uvádza, že jednou z podmienok platnosti európskej občianskej iniciatívy je - najmenej v jednej štvrtine členských štátov počet signatárov sa rovná minimálne minimálnemu počtu uvedenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu v čase registrácia iniciatívy. V prípade Lotyšska je to 5640 podpisov. Podľa zásady proporcionality by však Lotyšsko muselo zhromaždiť 1 11,348 podpisov, aby bolo možné dosiahnuť 3,295 milión podpisov v celej EÚ. Iniciatívu doposiaľ v Lotyšsku podpísalo niečo viac ako 5,640 58.46 lotyšských občanov z 138240 13.82, čo je 1% minimálneho počtu podpisov. Napriek málo informáciám o tejto iniciatíve v médiách patrí naša krajina v zbieraní podpisov na tretie miesto v Európe. Celkovo sa v Európskej únii zhromaždilo okolo XNUMX podpisov, čo je XNUMX% z XNUMX milióna.

 

Prví šťastlivci

Aby občania EÚ mohli vyskúšať, čo to znamená, pravidelne prijímať UBI, usporiadali iniciátori spolu so svojimi podporovateľmi z mimovládnej organizácie UBI4ALL 16. júna 2020 prvý bezpodmienečný žrebovanie základného príjmu EÚ - 800 EUR mesačne, ktoré je možné dostávať každý mesiac po dobu jedného roka (800 € za 12 mesiacov je 9,600 17 € ročne). Od 16. júna môžu občania EÚ požiadať o druhú tombolu UBI. Tí, ktorí sa zaregistrovali do prvého, majú automaticky nárok na druhú tombolu UBI. Je otvorená pre všetkých občanov Európskej únie, ktorí dosiahli vek 9,600 rokov. Tombola je financovaná výlučne z darov občanov prostredníctvom davového financovania. Na financovanie základného príjmu jedného občana je potrebné vyzbierať 16,281 688 €. V čase písania tohto článku požiadalo o druhú tombolu XNUMX XNUMX občanov a doteraz bolo venovaných XNUMX EUR, šťastnou výherkyňou prvej tomboly je však Lucy z Francúzska. Webová stránka, na ktorej môžete požiadať o tombolu UBI, je https://ubi4all.eu. Aj vy môžete byť jedným z prvých šťastlivcov.

Roswitha Minardi (zľava), prvá vedúca bezpodmienečnej lotérie v EÚ, Helwig Fenner (UBI4ALL), iniciátorka tomboly, a Lucie Paulin z Francúzska, šťastná výherkyňa tomboly UBI.

V Lotyšsku sa toho vie a hovorí málo

Čo urobilo z bezpodmienečného základného príjmu takú aktuálnu tému a prečo je o ňom v Lotyšsku tak málo známe? Svetové skúsenosti sú dostatočne rozsiahle - vykonalo sa množstvo experimentov, štúdií a analýz údajov, ktoré dokazujú, že vyplácanie základného príjmu má pozitívne ekonomické a sociálne účinky. Preto je táto téma v súčasnosti v zahraničí široko diskutovaná.

Lotyšsko sa, bohužiaľ, vyhýba rozhovorom o všetkom, čo upriamuje pozornosť na sociálny systém. Prvým negatívnym argumentom je zvyčajne nedorozumenie - ako sa dajú peniaze platiť za nič? UBI však nie sú peniaze za nič; je to dividenda z každej našej investície od staroveku do súčasnosti. Všetci žijeme v spoločnosti, do ktorej sa zapájame. Spoločnosť formuje štát a štáty tvoria zväzky štátov. Je spravodlivé, že z nášho príspevku získame späť malú časť.

 

Je potrebné mať na pamäti, že doba okupácie mala veľmi negatívny vplyv na náš spôsob myslenia, preto si často netrúfame myslieť širšie alebo po vybalení z krabice. O to viac, ak minister financií okamžite argumentuje, že je to príliš drahé. Vynára sa otázka; môže obyvateľstvo pre krajinu vyjsť príliš draho? To je prípad UBI v celej Európskej únii, nielen v jednom z členských štátov. Prínosy pre krajiny sú preto, že náklady na zabezpečenie rôznych funkcií je možné znížiť, pretože ich ľudia sa podieľajú na poskytovaní týchto funkcií (viac v jednom z nasledujúcich článkov).

 

Svetová skúsenosť

Pokiaľ ide o svetové skúsenosti, je potrebné povedať, že sú veľmi rozsiahle.

návšteva https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ dozvedieť sa viac o každom minulom, súčasnom alebo plánovanom experimente so základným príjmom na celom svete. Na tejto mape nájdete podrobné informácie o umiestnení experimentov, čase, počte účastníkov, zodpovedných orgánoch experimentu, výške základného príjmu atď., Dôležité informácie vrátane odkazov na webové stránky projektu.

Svetová mapa experimentov so základným príjmom

Je potrebné poznamenať, že nie všetky experimenty so zaručeným príjmom vyplácali bezpodmienečný základný príjem. Uplatňuje sa najbežnejší univerzálny príjem. V čom je rozdiel? Ak nepodmienený základný príjem zahŕňa všetky štyri vyššie uvedené kritériá (všeobecné, individuálne, vypláca sa nepodmienečne a je dostatočne vysoký), potom pre univerzálny základný príjem môže jedno z kritérií chýbať. Príkladom je fínsky experiment, ktorý vybral ľudí, ktorí sa zaregistrovali ako nezamestnaní. Platila teda podmienka - nezamestnaní (univerzálna skupina ľudí).

 

Sociálny program Bolsa Família v Brazílii sa zameriava na rodiny s chudobou alebo extrémnou chudobou, nie na každého jednotlivca, preto je tento typ základného príjmu tiež univerzálny. Pilotné experimenty v Namíbii a Indii sa však uskutočňovali podľa všetkých kritérií pre nepodmienený základný príjem; tiež volal experiment UBI v Nemecku Zoznámte sa s Grundainkommen to sa deje teraz.

 

Pozitívne výsledky hovoria jasnou rečou. Napríklad v projekte SEED v Stocktone v USA, kde 125 obyvateľov mesta dostávalo na dva roky 500 dolárov mesačne, zaznamenali, že:

 • Zaručený príjem znížil volatilitu príjmu alebo mesačné výkyvy príjmu, ktorým čelia domácnosti, iba 25% príjemcov by zaplatilo za neočakávané výdavky v hotovosti alebo v hotovostnom ekvivalente. Jeden rok v roku by 52% osôb v liečebnej skupine zaplatilo za neočakávané výdavky v hotovosti alebo v ekvivalente peňazí;
 • zaručený príjem umožnil príjemcom nájsť si prácu na plný úväzok - vo februári 2019 malo 28% príjemcov zamestnanie na plný úväzok, o rok neskôr bolo 40% príjemcov zamestnaných na plný úväzok;
 • príjemcovia zaručeného príjmu boli zdravší, prejavovali menej depresie a úzkosti a zlepšovali pohodu;
 • Zaručený príjem zmiernil finančný nedostatok a vytvoril nové príležitosti pre sebaurčenie, výber, stanovenie cieľov a riskovanie.

SEED_Prebežné + Analýza-SEED + Prvý + Rok_Konečné + Správa_Individuálne + Stránky

 

V 2018, Projekt Nový list v Kanade využili inovatívne stratégie: 50 ľudí bez domova, ktorí prišli o domov relatívne nedávno, dostali jednorazovú hotovostnú platbu vo výške 7,500 5,103 CAD (približne 52 15 EUR). Účastníci experimentu mohli tieto peniaze minúť, ako sa im páčilo. Výsledky boli úžasné! Príjemcovia hotovosti priemerne minuli 16% svojich peňazí na stravu a nájomné, 39% na iné položky, ako sú lieky a účty, a 8,100% na dopravu a oblečenie. Na porovnanie, výdavky na alkohol, cigarety a drogy klesli v priemere o 5,511%. Podľa údajov zo štúdií projekt počas roka zachránil prístreškový systém približne XNUMX XNUMX CAD (približne XNUMX XNUMX EUR) na osobu. Výsledky tohto experimentu vedú k prehodnoteniu efektívnosti existujúceho sociálneho systému.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Ďalším dobre známym je experiment Mincome v Kanade, ktorý sa uskutočnil v 1970. rokoch. Analýza jeho výsledkov, ekonóm zdravia Evelyn zabudni odhalilo, že zdravie účastníkov projektu sa za štyri roky výrazne zlepšilo. Došlo k 8.5% poklesu hospitalizácií a k zníženiu návštev u rodinných lekárov - bolo menej nehôd a hospitalizácií súvisiacich s alkoholom kvôli problémom s duševným zdravím.

„Chcel som zistiť, či má niečo s chudobou vplyv na zdravie ľudí, a tieto výsledky sú skutočne zaujímavé. Zníženie o 8.5% za štyri roky je dosť dramatické, “pripúšťa E. Forget.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Ide teda o odbremenenie zdravotného systému od pacientov (a teda aj zníženie výdavkov na zdravotný systém), ktorých zdravotný stav sa zlepšil vďaka pravidelnému garantovanému príjmu, čo následne podporovalo voľbu zdravšieho životného štýlu.

 

Zmeny životného štýlu

Stres, podvýživa a nezdravá strava môžu viesť k rôznym druhom chorôb. Moderný životný štýl a výška príjmu v Lotyšsku predstavujú obrovskú záťaž pre systém zdravotníctva. V roku 2019 viac ako 26% lotyšskej populácie kleslo pod hranicu rizika chudoby. V roku 19 došlo k pandémii Covid-2020 so všetkými následkami.

109 EUR GMI je štyrikrát nižšia ako hranica rizika chudoby. Mnohých privádza do slepej uličky, z ktorej je nemožné dostať sa bez vonkajšej pomoci. Lotyšsko patrí tiež medzi krajiny, kde ľudia žijú dlhodobo v stresovej situácii, viac ako štvrtina obyvateľov krajiny si nemôže dovoliť zdravé jedlo, nehovoriac o iných veciach v domácnosti.

Nepodmienený základný príjem stimuluje účasť ľudí na zlepšovaní ich života. Doteraz vykonané experimenty UBI umožňujú dospieť k záveru, že výhody výrazne prevyšujú zdroje investované do sociálneho systému. Ľudia využívajú vyplatený základný príjem efektívnejšie, ako dokáže zabezpečiť štátny systém sociálneho poistenia. Zavedením UBI sa nielenže dokážeme rýchlejšie zotaviť z účinkov Covid-19, ale tiež sa budeme môcť pripraviť na rôzne zmeny. Jeden z nich súvisí s automatizáciou a robotizáciou.

 

Automatizácia, robotizácia a práca

Web futurism.com obsahuje informácie o povolaniach ohrozených robotikou a umelou inteligenciou (AI), ako aj o krajinách, ktoré sú najviac ohrozené. Napríklad riziko robotiky a umelej inteligencie predstavuje 99% pracovníkov v poisťovníctve, 97% pracovníkov v poľnohospodárstve, 88% pracovníkov v stavebníctve, 97% pracovníkov v oblasti rýchleho občerstvenia, 79% vodičov a 68% pracovníkov v poštových službách - všetko môžu stratiť prácu v dôsledku automatizácie, robotiky a umelej inteligencie.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Každý deň čoraz častejšie pociťujeme vplyv robotiky, napríklad samoobslužné pokladne v supermarketoch. Každý z nás, kto používa samoobslužné pokladne, samozrejme nedostáva zľavu na produkty. Takáto automatizácia pracovných výhod je iba pre obchodníkov - nie je potrebné prijímať zamestnancov, neplatené voľno, stimulovať zamestnancov, aby lepšie plnili svoje povinnosti, neochoreli a nevyžadovali lepšie pracovné podmienky ani vyššie mzdy. Automatizované pracovisko nevyžaduje príspevky na sociálne zabezpečenie a je k dispozícii aj nepretržite - stačí pravidelná údržba. Roboty sú obzvlášť žiadané práve teraz, keď je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo chorobe počas pandémie.

Podľa webovej stránky Európskej komisie sa 45% - 60% všetkých pracovníkov v Európe mohlo do roku 2030 nahradiť automatizáciou. Ľudia potrebujú čas a peniaze na to, aby sa naučili novému povolaniu alebo získali nové zručnosti. Skúsenosti z Lotyšska ukazujú, že zamestnávateľ si najčastejšie vyberá už vyškolených zamestnancov. Školenie zamestnancov si vyžaduje čas, čo znamená - peniaze pre podnikateľa.

Podľa údajov Lotyšského ústredného štatistického úradu bola skutočná miera nezamestnanosti v Lotyšsku v máji tohto roku 7.9%, čo znamená, že je možné nájsť zamestnancov s potrebnými zručnosťami. Zároveň si musíme uvedomiť potenciál automatizácie a robotizácie, vďaka ktorému bude veľa nezamestnaných. Nepodmienený základný príjem ako alternatíva by poskytoval finančné zabezpečenie a tiež možnosti flexibility - získať nové zručnosti pri hľadaní voľných pracovných miest.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Pravdepodobne mnohí budú tvrdiť, že ak sa získa nepodmienený základný príjem, ľudia nebudú pracovať. Áno, ľudia nebudú pracovať, ale iba u zlého zamestnávateľa, ktorý vypláca neadekvátne nízke mzdy alebo nedodržiava pracovné zákony a morálku. Podľa Jaanusa Nurmoju, koordinátora estónskej európskej občianskej iniciatívy „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“, už nikto nebude pracovať ako prostitútka a takýto scenár by sa mohol stať skutočnosťou.

Dôkazy z pilotných projektov ukazujú, že ľudia pracujú viac ako pred prijatím UBI. Práce zastavili mladé matky, ktoré chcú dlhšie vychovávať svoje deti, deti, ktoré sú kvôli nedostatku peňazí nútené pracovať a nie chodiť do školy. Mladí ľudia prestali pracovať a chcú sa naplno venovať štúdiu. Z vyššie uvedených dôvodov vypadnú asi 2 - 3% všetkých príjemcov základného príjmu. Spýtajte sa sami seba, čo by ste robili, keby ste dostávali UBI každý mesiac? Už by ste nepracovali? Možno budete naďalej pracovať aj za relatívne nízku mzdu, ak je to vaša srdcová práca, ak si vás na pracovisku vážia, ak ste s prácou spokojní. Základný príjem zabezpečí potrebnú stabilitu.

 

Vyvažuje rôzne vzťahy

UBI vyvažuje rôzne vzťahy, pretože umožňuje každému jednotlivcovi zaujať rovnaké postavenie. Napríklad príležitosť povedať „nie“ zlému zamestnávateľovi a násilné vzťahy. Poskytuje nám základňu pre rozvoj vnútorného trhu krajiny. Mnohí z nás by si kúpili výrobok vyrobený v Lotyšsku, ak by nebol pre naše peňaženky príliš drahý. Mnohí z nás, ktorí boli nútení odísť, aby si zarobili peniaze, by sa vrátili do života v Lotyšsku. Mnohí by si založili vlastnú malú firmu; naučiť sa niečo nové atď. Mnohí by si založili vlastnú malú firmu; naučiť sa niečo nové atď. Pomáhali by sme si, boli by sme štedrí a humánni, pretože to je ľudská podstata. A dokonca by sa zvýšili aj platby daní do štátneho rozpočtu, pretože by vznikol väčší hotovostný tok.

Mzdy dlhodobo stagnujú a štát si túto stagnáciu udržiava stanovením nízkej minimálnej mzdy. Prečo platiť viac, ak vám zákon umožňuje zamestnať za mzdu 500 eur plus sociálne odvody zhruba 170 eur, a to napriek skutočnosti, že plat, ktorý máte k dispozícii, klesá pod hranicu rizika chudoby. Ak chcete prežiť, budete pracovať aj za minimálnu mzdu. Nie je to však život hodný človeka - byť chudobným pracujúcim. Takáto situácia panuje nielen v Lotyšsku. Ľudstvo hľadá svoju cestu, ako zostať. Preto toľko Európanov v súčasnosti hovorí o zavedení nepodmieneného základného príjmu v celej EÚ.

Všetko je vzájomne prepojené. Pri nepodmienenom základnom príjme sme mohli jediným výstrelom zastreliť viac zajačikov. Platením UBI má štát do veľkej miery výhody, pretože časť jeho funkcií si budú občania plniť sami. Napríklad už nebude potrebná výchova sirôt v ústavoch, pretože by bolo dosť pestúnov, ktorí by si mohli dovoliť vychovávať niekoľko detí. Alebo iný príklad, ak by sme mali UBI, mohli by sme si kúpiť výrobky šetrné k životnému prostrediu. Mohli by sme sa sústrediť na prácu v rôznych spoločnostiach a združeniach a na riešenie rôznych problémov.

A áno, demokracia by mohla prekvitať, pretože by sme mali dosť peňazí na nákup novín a časopisov, vyvinula by sa kvalitná žurnalistika, pretože tlač by nezávisila od ekonomických skupín a reklám, ale kupovali by si ich ľudia žijúci v Lotyšsku.

UBI je tiež záležitosťou národnej bezpečnosti. U osôb v núdzi je pravdepodobnejšie, že spáchajú trestné činy. Ľudia v chudobe s väčšou pravdepodobnosťou budú nasledovať extrémistické výzvy a populisti, budú ochotní hlasovať za peniaze alebo za nejaké sľúbené výhody, stratia dôveru v štát a médiá a budú veriť v rôzne falošné správy a konšpiračné teórie. Je pre nás dôležité, aby sa tak nestalo.

 

Krátky pohľad do histórie základného príjmu

Ako bolo uvedené na mieste https://basicincome.org/history/, myšlienku nepodmieneného základného príjmu formuloval Thomas Spence koncom 18. storočia a Joseph Charlier v polovici 19. storočia. Základný príjem bol predmetom dočasnej celonárodnej debaty v Anglicku okolo roku 1920 a v Spojených štátoch okolo roku 1970 (zavádza sa tiež experiment so základným príjmom, napríklad Mincome). Okolo roku 1980 sa diskusia v západnej Európe obnovila a šírila sa pomaly, ale od roku 2016 si získala celosvetovú popularitu.

Andrew Yang, kandidát na prezidentské voľby v USA v roku 2020, navrhol zavedenie základného príjmu vo výške 1,000 18 dolárov pre každého občana USA vo veku nad 2.48 rokov, ktorý je ako predvolebná platforma označený za ekonomický efekt. Odhaduje sa, že vyplatenie takejto sumy dospelým v USA by mohlo za osem rokov podporiť ekonomiku o 12.56 bilióna dolárov a zvýšiť HDP o XNUMX%.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Pred myšlienkou nepodmieneného základného príjmu sa však hovorilo o zaručenom minimálnom príjme. Predpokladá sa, že Joannes Ludovicus Vives (1492-1540), blízky priateľ a humanista Thomasa Mora (1478-1535), bol prvý, kto obhajoval základný príjem, a vypracoval podrobnú schému založenú na teologických aj pragmatických úvahách. Môže byť považovaný za skutočného otca myšlienky štátneho systému minimálneho príjmu a predchodcu mnohých moderných systémov štátnej pomoci.

V brožúre venovanej starostovi Brugg v roku 1526 pod názvom De Subjecte Pauperum (Pokiaľ ide o pomoc chudobným), JL Vives navrhol, aby bola samospráve zverená zodpovednosť za zabezpečenie životného minima pre všetkých jej obyvateľov, a to nie na základe spravodlivosti, ale kvôli účinnejšiemu uplatňovaniu morálne vyžadovanej lásky.

Argumenty Vives pravdepodobne inšpirovali vodcov flámskeho mesta Ypres, pretože o niekoľko rokov neskôr zaviedlo podobnú schému. Podporovalo to myslenie a konanie iným spôsobom na podporu chudobných. Trakt Vives je prvým systematickým vyjadrením dlhej tradície sociálneho myslenia a inštitucionálnych reforiem a prejavuje sympatie verejnosti. Napriek ťažkostiam a pochybnostiam si vtedajší myslitelia mysleli, že verejná pomoc je nevyhnutnou funkciou vlády.

Montesquieu vo svojej knihe L'Esprit des Lois (1748) píše: „Štát vďačí všetkým svojim občanom za živobytie, stravu, vhodné oblečenie a spôsob života, ktorý nepoškodzuje ich zdravie".

Táto myšlienková línia nakoniec viedla k vytvoreniu komplexných, národne financovaných systémov zaručeného minimálneho príjmu v rastúcom počte krajín, naposledy v Taliansku. príjem občianstva (2019) a Španielsko ingreso minimo vital (2020).

 


Tieto informácie boli pripravené s podporou „Fondu aktívneho občana“ - programu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu. Za obsah publikácie zodpovedajú realizátori projektu „Zavedenie bezpodmienečného základného príjmu v celej EÚ“ v Lotyšsku “- Združenie„ Vecdaugavieši “; číslo projektu: AIF / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Prvýkrát zverejnené 10.07.2021 dňa https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

Prvé výhry v tombole UBi4ALL putujú do Francúzska

Výherkyňou prvého žrebovania loterie občanov, ktoré organizuje mimovládna organizácia UBI4ALL, je Lucie Paulin, mladá Francúzka, ktorá ukončila štúdium a hľadá si vhodné zamestnanie. Od začiatku júla bude v priebehu roka poberať plat občana vo výške 800 eur mesačne. Zvyšok, ktorý tentoraz nevyhral, ​​je automaticky účastníkom nasledujúceho žrebovania, nemusí sa preregistrovať.

Registračný formulár sa otvorí pre nových účastníkov 17. júna o https://ubi4all.eu . Rovnaký portál má aj formulár na poskytovanie darov. Nová lotéria sa uskutoční, akonáhle sa z darov opäť získa 9,600 XNUMX eur.

Na konci videonahrávky 16. júna Helwig Fenner, vedúca projektu, vyzvala všetkých, aby sa prihlásili k Európskej občianskej iniciatíve za bezpodmienečné zavedenie základného príjmu v členských štátoch Únie. The https://sign.eci-ubi.eu iniciatívu možno podpísať na ďalší rok, do 25. júna 2022. Európska komisia predĺžila termín dvakrát, pretože koronárna pandémia výrazne sťažila zhromažďovanie podpisov.

Na prvom žrebovaní európskeho občianstva sa zúčastnilo takmer 16 tisíc ľudí z celej Európskej únie. Bolo ich najviac Grékov (4090), ale vzhľadom na počet obyvateľov boli najaktívnejšími účastníkmi lotyšskí občania, ktorých bolo len o niekoľko stoviek menej ako Grékov.

Na snímke: Účastníci videoprenosu lotérie UBI4ALL. Prví výhercovia žrebov nemeckej organizácie Mein Grundeinkommen sa delia o svoje skúsenosti v prostrednom rade vpravo a v spodnom rade vľavo. UBI4ALL vznikol podľa vzoru Nemcov.

Autor: Jaanus Nurmoja https://www.kodanikupalk.ee/teataja/1068

Ďalšie rozšírenie zbierania podpisov realizované komisiou EÚ

EURÓPSKA KOMISIA,
So zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
So zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 z 15. júla 2020, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a preskúmania stanovené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov zameranej na prepuknutie epidémie COVID-19, a najmä na jej článok 1 ods. 2,

 

 

Z týchto dôvodov možno dospieť k záveru, že podmienky na udelenie predĺženia lehôt na zber sú splnené, pokiaľ ide o 5 iniciatív, pre ktoré obdobie zberu trvalo 1. mája 2021. Tieto obdobia zberu by sa preto mali predĺžiť o tri mesiace.

 

Nové dátumy ukončenia období zberu pre tieto iniciatívy sú tieto:

 

 • iniciatíva s názvom „VOLIČ BEZ HRANÍC, plné politické práva pre občanov EÚ“: 11. júna 2022;
 • iniciatíva s názvom „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“: 25. júna 2022;
 • iniciatíva s názvom „Libertà di condividere“: 1. augusta 2022;
 • iniciatíva s názvom „Právo na vyliečenie“: 1. augusta 2022;
 • iniciatíva s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz postupov biometrického hromadného sledovania“: 1. augusta 2022;
 • iniciatíva s názvom „Zelené záhradné strechy“: 1. augusta 2022.

 

 

Nový prieskum: ECI vo väčšine európskych krajín neznáma

Nový prieskum: Občania stále nepoznajú svoje práva spolurozhodovania v politike EÚ

Európska aliancia 17 európskych občianskych iniciatív a organizácií žiada o oficiálne rozšírenie Dňa Európy 9. mája na „Deň podpisu EÚ“ s cieľom posilniť účasť občanov na politikách Európskej únie.

Podľa aktuálneho reprezentatívneho prieskumu YouGov v Nemecku, Taliansku, Fínsku a Portugalsku je úroveň povedomia 2.4% medzi občanmi takmer neznáma Európska občianska iniciatíva (ECI) ako nástroj politického spolurozhodovania v Európskej únii.

Ak sa v celej EÚ získa milión platných podpisov, občania môžu predložiť svoje návrhy nových zákonov priamo Európskemu parlamentu a Komisii EÚ. Okrem pojednávania sú obe inštitúcie povinné predložiť písomné vyhlásenie. Vďaka tomu je oveľa efektívnejšia ako napríklad petícia adresovaná Bundestagu.

ECI musí byť zaregistrovaná skupinou najmenej siedmich organizátorov v celej EÚ. Zhromažďovanie podpisov je obmedzené na jeden rok, je možné aj online a musí spĺňať minimálne kvórum najmenej v siedmich štátoch EÚ.

„Je tiež potrebné zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre európske občianske iniciatívy pre infraštruktúru a odbornú podporu. Občania to nemôžu robiť na dobrovoľnom základe, ak za tým nie je veľká organizácia. “ vysvetľuje Ronald Blaschke z organizačného tímu EÚ pre ECI UBI a koordinátora pre Nemecko.

Od svojho zavedenia v roku 2012 iba šesť (zo 78 červených) európskych iniciatív občanov dokázalo prekonať veľké prekážky. „Ak Európska komisia vezme príležitosti na účasť ľudí vážne, musí prijať oveľa dôraznejšie opatrenia na zabezpečenie úspešnej implementácie a na zvýšenie povedomia o ECI ako účinnom nástroji politického spolurozhodovania v EÚ.“ požaduje Klausa Sambora z Rakúska, jedného z iniciátorov prebiehajúcej ECI pre bezpodmienečné základné príjmy (UBI) v celej EÚ, ktorá od septembra 117,000 zhromaždila okolo 2020 XNUMX podpisov.

Aliancia pre celú EÚ, ktorá ako okamžité opatrenie vyžaduje ustanovenie 9. mája ako „Dňa podpisu EÚ“, pozostáva z: bezpodmienečných základných príjmov ECI v celej EÚ, ECI StopGlobalWarming, voličov ECI bez hraníc, slobody ECI zdieľať, ECI uložiť Včely a poľnohospodári, ECI Reclaim Your Face a ďalších 11 organizácií občianskej spoločnosti v EÚ.

www.eusignday.eu

Pripevnenie YouGovSurvey - zhrnutie

Pre Európsku občiansku iniciatívu (ECI) pre nepodmienené základné príjmy (UBI) v EÚ máme dobrú správu: Európska komisia predĺžila lehotu na zber podpisov pre našu ECI o 3 mesiace.

To znamená, že podpis iniciátora sa skončí 25. decembra. 2021

Dôvod je uvedený v koronskej situácii, keď nie je také ľahké prísť na verejný kontakt s ľuďmi, aby boli informovaní o našej ECI.

Európska občianska iniciatíva pre nepodmienené základné príjmy je jedinou zaregistrovanou EÚ pre UBI. Ako jediný má tiež konkrétne zákonom stanovené právne dôsledky - keď bude ECI úspešná.

 

Zdieľanie obrázkov na sociálnych sieťach je veľkou pomocou

Mám nápady na obrázky alebo chcete mať preložený text obrázku, kontaktujte nás prostredníctvom Kontaktný formulár.

Všetky obrázky vytvoril náš tím na stránke canva.com. Čítať Licenčná zmluva na médiá zadarmo pre vzory Canva.

Logo ECI-UBI (2013/2020) je k dispozícii na použitie pod CC BY-SA Attribution + ShareAlike

Logo ECI-UBI 2020/2021

Iba pár dní pred jej začiatkom!

Takmer každá krajina v Európe je pripravená na začatie Európskej občianskej iniciatívy. Niektoré krajiny vyvinuli národnú webovú stránku s ďalšími informáciami o iniciatíve a základnom príjme.


Napríklad
Nemci vytvorili skvelú stránku s množstvom informácií:  ebi-grundeinkommen.de

„Pour les gens Francophone“ sa na tento účel vytvára video: Les Gens

Myslíte si, že preklady nie sú správne vyhotovené?

Niektoré reakcie návštevníkov súvisia so zlým prekladom našich webových stránok v angličtine. Automaticky ich neposkytuje prekladač Google. Sme schopní preklady opraviť. Pri úprave týchto stránok môžete pomôcť kontaktovaním svojho národného koordinátora alebo správcu webu prostredníctvom náš kontaktný formulár.

Máme špeciálny program upraviť jazyk stránok on-line.

Už ste podpísali ECI-UBI a stali ste sa jedným z miliónov?

%d bloggerov, ako je tento: